joi, 26 septembrie 2019

Consilierea juridică

Modul de lucru

Pentru personalul angajat în unităţile de învăţământ, orice nelămurire de natură juridică va fi comunicată conducerii unităţii de învăţământ, iar unitatea (prin director) urmând a se adresa pentru consiliere I.S.J. /consilierului juridic.
În situaţiile care se impune, orice solicitare trebuie însoţită de documente justificative din care să reiasă clar situaţia / speţa care trebuie analizată. Pentru o mai bună colaborare, se va telefona în prealabil pentru a stabili o oră exactă, tematica problemelor şi alte aspecte vizate.
Prin telefon nu se oferă servicii de consiliere juridică.
Toate solicitările se fac în scris, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean.
Conform art. 17 din Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016, consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic.
Pentru a beneficia de consultanţă şi asistenţă juridică pentru unităţile de învăţământ, directorii trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor art. 16 din Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016, în sensul că conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor, cu inspectorii școlari coordonatori și/sau cu inspectorii de specialitate.
Persoana interesată (directori/ directori adjuncți/inspectori școlari) se prezintă la biroul juridic pentru a primi consiliere, în timpul programului cu publicul, iar în cazuri excepţionale în timpul programului de lucru,
În cazul în care problema semnalată nu este de competenţa biroului juridic, consilierul juridic îndrumă solicitantul la compartimentul competent,
Consilierul juridic analizează toate aspectele semnalate de către persoana solicitantă şi răspunde punctual,
În condiţiile în care consideră necesar, solicită şi punctul de vedere al celorlalte compartimente pe aspecte tehnice, financiare sau de altă natură care nu intră în sfera lui de competență.

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Inspectoratului Şcolar Judeţean, în conformitate cu Constituţia şi legile țării.
Consilierul juridic din Inspectoratul Şcolar Judeţean este angajat al Inspectoratului pe bază de contract individual de muncă. Contractul individual de muncă al consilierului juridic se completează cu prevederile regulamentelor interne, cu contractul colectiv de muncă, precum şi cu prevederile legale în vigoare specifice profesiei.
Apartenenţa consilierului juridic pe baza unui contract de muncă la Inspectoratul Şcolar Judeţean nu aduce atingere îndatoririlor sale profesionale, oportunităţii de a alege metodele de lucru sau posibilităţii de luare a unor decizii în plan profesional.
În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic se supune numai Constituţiei României, legilor în vigoare, codului de deontologie profesională şi statutului profesiei de consilier juridic.
Consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus niciunei presiuni sau îngrădiri de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora. Prin independenţă profesională se înţelege libertatea de acţiune şi de opinie care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamente aplicabile profesiei de consilier juridic.
În activitatea sa, consilierul juridic asigură consultații juridice, opinia lui fiind consultativă.
În vederea redactării documentelor, consilierul juridic trebuie sesizat de către persoana/compartimentul interesat printr-o adresă scrisă, referat, etc. aprobată de conducerea ISJ, cu soluția de rezolvare de către consilierul juridic.
Dacă va considera necesar, consilierul juridic va solicita și alte documente justificative care să-l sprijine în acordarea acestui aviz, persoanei care a redactat documentul supus avizării (decizii privind angajarea sau avansarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale, sancțiuni disciplinare, contracte de achiziții publice, contracte de parteneriat, acte juridice producătoare de efecte juridice la care instituția este parte).
Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesional.
Consilierul juridic manifestă independenţă în relaţia cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercită profesia, precum şi cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură cu aspectul juridic al unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană, consilierul juridic menţinându-şi opinia legală formulată iniţial, indiferent de împrejurări.
În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional și nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.
Activitatea consilierului juridic este prevăzută de Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare, iar activităţile specifice în cadrul inspectoratului şcolar sunt prevăzute la art. 17 din Ordinul nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare.
Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.
Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, potrivit legii.
Consilierului juridic ii este interzis in exercitarea profesiei să tolereze acte ilegale.
Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei de consilier sau a entitatii beneficiare a serviciilor juridice.
Nu poate fi considerată evitare de conflict situaţia in care consilierul era obligat sa intervină pentru restabilirea legalităţii si nu a intervenit.

Programul săptămânal pentru relaţii şi consiliere juridică este următorul:
• MARŢI, orele 14.00-16.00 -pentru publicul extern
• MIERCURI, orele 10.00-12.00 -pentru publicul intern
• JOI, orele 14.00-16.00 -pentru publicul extern

Formular solicitare consiliere:

Către,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ...
Doamna Inspector Școlar General
-Prof. .....................................-
Subsemnatul / subsemnata ...............................................................................................
cu domiciliul / adresa de corespondenţă ..........................................................................
judeţul ............................. oraș / localitate .................................................................. str. .......................................... bl. ........ sc. ........ et. ........ ap. ........ nr. tel. ..................................... e-mail ........................................................................................,
în calitate de ………............................................................................................................
solicit consiliere juridică din partea Inspectoratului Școlar Județean .............prin consilierul juridic, în legătură cu:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Anexez prezentei:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Mă oblig să păstrez confidențialitatea datelor și informațiilor.

Vă mulţumesc,

Semnătura ............................... Data………………………….

luni, 23 septembrie 2019

Relația Inspectorat Scolar- Casa Corpului Didactic
1.      Hotărârea nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare:
ANEXA 4a-Instituţiile şi unităţile care funcţionează în  subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale:
       NOTE:
  a) Inspectoratele şcolare aprobă statele de funcţii ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.

  b) Inspectoratele şcolare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor/instituţiilor din subordine, unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum şi pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanţarea de bază din sume defalcate din TVA.

2.    Art. 3 din OMECTS nr. 5.554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic:

  Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

    Art. 4 pct B din Metodologia din 7 octombrie 2011 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5.557 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

Managerul (inspectorul școlar general) are următoarele obligaţii:
         23. să asigure gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ;
  24. să asigure încadrarea în numărul de personal aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ;
  
25. să verifice încadrarea în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe din judeţ;
  26. să dispună măsurile necesare pentru încadrarea în numărul de personal şi în bugetul aprobat, de către ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ai unităţilor conexe din judeţ;

       Art. 4 pct B. Managerul  (directorul CCD) are următoarele obligaţii:
15. să prezinte semestrial inspectorului şcolar general stadiul realizării de către casa corpului didactic a planului de management şi a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în acesta;


sâmbătă, 21 septembrie 2019

CONTEXT LEGISLATIV SPECIFIC EDUCAȚIEI

 


• Programul de Guvernare 2017-2020;
• Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale pentru dezvoltarea învățământului;
• Documentele europene și naționale programatice: Strategia Europa 2020, Cadrul ET 2020, strategiile sectoriale ale educației și formării profesionale 2015 – 2020 – validate de Comisia Europeană, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2016-2020, Programul Uniunii Europene de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2016 – 2020: Erasmus+

Legi, hotărâri de guvern, ordonanțe și ordonanțe de urgență:

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

Ordine:

• O.M.E.C.T.S. nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5574/2011 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 cu privire aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională inclusiv Anexa 3 Regulament-Cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă;
• O.M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.N. nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;
• O.M.E.N. nr.3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învăţământul preuniversitar a programului Erasmus+;
• O.M.E.N.C.S. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.N.C.S. nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;
• O.M.E.N.C.Ş. nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale;
• O.M.E.N.C.Ş. nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
• O.M.E.C.S. nr. 5.268 din 21 septembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.N.nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020
• O.M.E.N.nr. 3207/2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal – filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020
• O.M.E.N.nr. 4694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie;
• O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.N.nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020;
• O.M.E.N.nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2019-2020;
• O.M.E.N.nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021;
• O.M.E.N.C.Ș. nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.N.nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020;
• O.M.E.N.nr. 4910/2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020;
• O.M.E.N. nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;
• O.M.E.N. nr. 5108/2019 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către CLDPS, CNDÎPT și unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional;
• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;


Alte ordine, note, notificări, proceduri şi precizări ale Ministerului Educaţiei Naţionale.


Actele normative specificate pot fi urmărite cu ajutorul platformei informatice Legis, la adresa http://legistm.ro

luni, 9 septembrie 2019

Generalități privind răspunderea juridică disciplinară în educație                                  

 Atragerea răspunderii disciplinare a angajaților vizează două aspecte, respectiv aspectele de fond si aspectele de procedură. Aspectele de fond se referă la săvârşirea unor fapte ce constituie abatere/abateri disciplinare, în accepţiunea celor prevăzute de lege.

Aspectele de ordin procedural se referă la calea legală urmată și trebuie să li se acorde o atenţie deosebită, întrucât numai în urma parcurgerii unei anumite proceduri de cercetare, în finalul căreia să se stabilească cu certitudine săvârşirea unei abateri, poate fi aplicată temeinic si legal o sancţiune, în funcţie de anumite criterii.

Răspunderea disciplinară intervine în cazurile în care un salariat săvârşeşte cu vinovăţie o abatere disciplinară.

Răspunderea disciplinară şi patrimonială a personalului didactic din învăţământul preuniversitar este reglementată în Statutul personalului didactic, astfel cum a fost reglementat prin Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, în art. 280 şi următoarele din Lege.

Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ.

Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Potrivit Codului Muncii, amenzile disciplinare sunt interzise iar pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

1.      împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
2.      gradul de vinovăţie a salariatului;
3.      consecinţele abaterii disciplinare;
4.      comportarea generală în serviciu a salariatului;
5.      eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute mai sus fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

1.      descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
2.      precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
3.     motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3) din Codul Muncii, nu a fost efectuată cercetarea;
4.      temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
5.      termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
6.      instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

          Cadrul legislativ general și special, naţional și internaţional (aplicabil sau orientativ) care reglementează răspunderea juridică disciplinară

1.      Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;
2.      Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 18/10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;
3.      Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002, cu modificările și completările ulterioare;
4.      Ordonanţa Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
5.      Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
6.      O.M.E.N.C.S. nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
7.  O.M.E.C.T.S. nr. 3.866 din 2 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene;
8.      O.S.G.G. nr. 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
9.      Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi a instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5113/15.12.2014, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 8/07.01.2015;
10.   Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 1/ 28.02.2017 cu modificările introduse prin actul adițional înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 335/29.06.2018;
11.   Reglementări generale naţionale sau internaţionale (aplicabile sau orientative):
1.      Standardele internaţionale de management control intern;
2.      Carta Drepturilor Omului;
3.      Legislaţia Europeană a drepturilor omului.
12.   Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii:
1.  Regulamentul de Ordine Interioară a unităţii (R.O.I.) şi/sau Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.);
2.      Organigrama instituției;
3.      Circuitul/fluxul documentelor;
4.  Manualul de proceduri operaţionale scrise, formalizate pe activităţi, aprobate de conducătorul instituției;
5.      Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial/intern elaborat în cadrul instituției.     Academia Cetățeanului, prin personal calificat vă  pune la dispoziție:


- proceduri
- documente  utile cercetării  disciplinare
- sfaturi  utile
- legislație specifică

Contact: academiacetateanului@gmail.com 
Vizitati: https://www.legistm.ro/blog

Modul de lucru Pentru personalul angajat în unităţile de învăţământ, orice nelămurire de natură juridică va fi comunicată conducerii unităţ...