joi, 26 septembrie 2019

Consilierea juridică

Modul de lucru

Pentru personalul angajat în unităţile de învăţământ, orice nelămurire de natură juridică va fi comunicată conducerii unităţii de învăţământ, iar unitatea (prin director) urmând a se adresa pentru consiliere I.S.J. /consilierului juridic.
În situaţiile care se impune, orice solicitare trebuie însoţită de documente justificative din care să reiasă clar situaţia / speţa care trebuie analizată. Pentru o mai bună colaborare, se va telefona în prealabil pentru a stabili o oră exactă, tematica problemelor şi alte aspecte vizate.
Prin telefon nu se oferă servicii de consiliere juridică.
Toate solicitările se fac în scris, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean.
Conform art. 17 din Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016, consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul şcolar, prin consilierul juridic.
Pentru a beneficia de consultanţă şi asistenţă juridică pentru unităţile de învăţământ, directorii trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor art. 16 din Ordinul MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016, în sensul că conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor, cu inspectorii școlari coordonatori și/sau cu inspectorii de specialitate.
Persoana interesată (directori/ directori adjuncți/inspectori școlari) se prezintă la biroul juridic pentru a primi consiliere, în timpul programului cu publicul, iar în cazuri excepţionale în timpul programului de lucru,
În cazul în care problema semnalată nu este de competenţa biroului juridic, consilierul juridic îndrumă solicitantul la compartimentul competent,
Consilierul juridic analizează toate aspectele semnalate de către persoana solicitantă şi răspunde punctual,
În condiţiile în care consideră necesar, solicită şi punctul de vedere al celorlalte compartimente pe aspecte tehnice, financiare sau de altă natură care nu intră în sfera lui de competență.

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Inspectoratului Şcolar Judeţean, în conformitate cu Constituţia şi legile țării.
Consilierul juridic din Inspectoratul Şcolar Judeţean este angajat al Inspectoratului pe bază de contract individual de muncă. Contractul individual de muncă al consilierului juridic se completează cu prevederile regulamentelor interne, cu contractul colectiv de muncă, precum şi cu prevederile legale în vigoare specifice profesiei.
Apartenenţa consilierului juridic pe baza unui contract de muncă la Inspectoratul Şcolar Judeţean nu aduce atingere îndatoririlor sale profesionale, oportunităţii de a alege metodele de lucru sau posibilităţii de luare a unor decizii în plan profesional.
În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic se supune numai Constituţiei României, legilor în vigoare, codului de deontologie profesională şi statutului profesiei de consilier juridic.
Consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus niciunei presiuni sau îngrădiri de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora. Prin independenţă profesională se înţelege libertatea de acţiune şi de opinie care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamente aplicabile profesiei de consilier juridic.
În activitatea sa, consilierul juridic asigură consultații juridice, opinia lui fiind consultativă.
În vederea redactării documentelor, consilierul juridic trebuie sesizat de către persoana/compartimentul interesat printr-o adresă scrisă, referat, etc. aprobată de conducerea ISJ, cu soluția de rezolvare de către consilierul juridic.
Dacă va considera necesar, consilierul juridic va solicita și alte documente justificative care să-l sprijine în acordarea acestui aviz, persoanei care a redactat documentul supus avizării (decizii privind angajarea sau avansarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale, sancțiuni disciplinare, contracte de achiziții publice, contracte de parteneriat, acte juridice producătoare de efecte juridice la care instituția este parte).
Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesional.
Consilierul juridic manifestă independenţă în relaţia cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercită profesia, precum şi cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură cu aspectul juridic al unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană, consilierul juridic menţinându-şi opinia legală formulată iniţial, indiferent de împrejurări.
În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional și nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.
Activitatea consilierului juridic este prevăzută de Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare, iar activităţile specifice în cadrul inspectoratului şcolar sunt prevăzute la art. 17 din Ordinul nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare.
Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.
Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, potrivit legii.
Consilierului juridic ii este interzis in exercitarea profesiei să tolereze acte ilegale.
Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei de consilier sau a entitatii beneficiare a serviciilor juridice.
Nu poate fi considerată evitare de conflict situaţia in care consilierul era obligat sa intervină pentru restabilirea legalităţii si nu a intervenit.

Programul săptămânal pentru relaţii şi consiliere juridică este următorul:
• MARŢI, orele 14.00-16.00 -pentru publicul extern
• MIERCURI, orele 10.00-12.00 -pentru publicul intern
• JOI, orele 14.00-16.00 -pentru publicul extern

Formular solicitare consiliere:

Către,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ...
Doamna Inspector Școlar General
-Prof. .....................................-
Subsemnatul / subsemnata ...............................................................................................
cu domiciliul / adresa de corespondenţă ..........................................................................
judeţul ............................. oraș / localitate .................................................................. str. .......................................... bl. ........ sc. ........ et. ........ ap. ........ nr. tel. ..................................... e-mail ........................................................................................,
în calitate de ………............................................................................................................
solicit consiliere juridică din partea Inspectoratului Școlar Județean .............prin consilierul juridic, în legătură cu:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Anexez prezentei:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Mă oblig să păstrez confidențialitatea datelor și informațiilor.

Vă mulţumesc,

Semnătura ............................... Data………………………….

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Modul de lucru Pentru personalul angajat în unităţile de învăţământ, orice nelămurire de natură juridică va fi comunicată conducerii unităţ...